Tuyển nhân viên văn phòng (điều độ sản xuất & giao dịch khách hàng)

- Sắp xếp - theo dõi kế hoạch sản xuất - giao hàng .